Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli ziyaretçilerimiz, üyelerimiz, bağışçılarımız, bursiyerlerimiz ve iş ortaklarımız,

Çocuk Sağlığı Derneği (“Dernek”) olarak , www.cocuksagligidernegi.org web sitemizi (Web-sitesi), ziyaret eden, veya başka kanallar ile Derneğimiz iletişim kuran ve iş ortaklığı kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz.

Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, bizimle ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, Kanunda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verilerinizi Dernek faaliyetlerimizin yürütülmesi, bağış ve bursiyer süreçlerimizin yürütülmesi, yapılan bağışlara ve /veya verilen burslara ilişkin olarak gerekli evrakları düzenlenmesi, söz konusu evrakları paylaşmak, ve talep eden kişilere burs verebilmek, Çocuk Sağlığı Alanında projeler üretilebilmesi, derneğimizin tüzüğünde yazılı diğer amaçların gerçekleştirilebilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarımızın güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Sitemizden, sosyal medya kanallarımızdan, etkinliklerimizden, webinarlarımızdan ve Derneğimiz ile yaptığınız iletişimlerden, tarafınızca alenileştirilmiş verilerden tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz amaca yönelik olarak yapılan hukuki tespit sonucunda aşağıdaki amaçlardan bir veya birkaçına dayanarak işlenebilmektedir. Kendi kişisel veriniz özelinde detaylı bilgi almak istemeniz halinde, işbu Aydınlatma Metninin 4. Maddesinde yer alan İlgili Kişi Başvurusunu yaparak tarafımızdan bilgi isteyebilirsiniz,

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verilerinizi sadece işleme amacının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı ve orantılı olarak; Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde aşağıdaki taraflar ile paylaşmaktayız. Hangi veri kategorilerinizin hangi paylaşımlara konu olduğunu görmek isterseniz işbu Aydınlatma Metninin 4. Maddesinde yer alan İlgili Kişi Başvurusunu yaparak tarafımızdan bilgi isteyebilirsiniz;

  • Derneğimiz faaliyetlerinin yürütülebilmesi için proje ortaklarımız,
  • Derneğimize hizmet veren aracı kuruluşlar ve tedarikçilerimize,
  • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla Derneğimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla,
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak bizim aşağıda detayları verilen adresimize yazılı yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden info@cocuksaglıgıderneği.org adresimize e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Çocuk Sağlığı Derneği
Teşvikiye Mah, Prof. Dr. Orhan Ersek Sk.,Armir Apt. No: 32 Kat: 2 Daire: 3, Şişli, İstanbul, Türkiye