Çocuk Sağlığı Derneği Tüzüğü

Madde 1.

Derneğin adı Çocuk Sağlığı Derneği’dir.

Derneğin Merkezi İstanbul’dur.

Dernek Türkiye’nin başka illerinde şubeler açabilir.

Madde 2.

Derneğin amaçları ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler:

 1. Maddi ihtiyaç ve bilgisizlik sebebiyle çocuklarına bakamayan ailelere planlı yardımda bulunmak.
 2. Türkiye’de koruyucu ve sosyal çocuk hekimliğinin yerleşmesine, böylece çocukların doğum öncesinden çocukluk sonuna kadar gerek vücutça ve gerekse ruhça sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak, çocuklarda hastalık ve ölümlerin azaltılmasına çalışmak.
 3. Çocuk hekimliğin bilimsel düzeyini yükseltmeye çalışmak, bu konuda bilimsel çalışmaları desteklemek.
 4. Çocuk hemşiresi, çocuk bakıcısı, sosyal ve teknik yardım personeli yetiştirmek, bu kişilere ve ailelerine yardım etmek.
 5. Hekimler, diğer sağlık çalışanları, tıp öğrencileri ve halk için çocuk sağlığı ile ilgili eğitici programlar düzenlemek, bunun için yerli ve yabancı uzmanlar davet etmek.
 6. Çocuk Sağlığı ile ilgili dergi, broşür ve kitaplar yayınlamak, kitaplık kurmak.
Madde 3.

Dernek, yürürlükteki kanunların öngördüğü koşullar çerçevesinde çocuk sağlığının bilimsel ve sosyal yönleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişki kurabilir ve işbirliği yapabilir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4.

Dernekler kanununda yazılı nitelikleri haiz olan ve dernekçe belirlenen üye aidatını ödemeyi taahhüt eden kişiler Derneğe asıl üye olma hakkına sahip olabilirler. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğe giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu önerisi üzerine Genel Kurul’da belirlenir. Derneğe yakın ilgi gösteren, Derneğin çalışmalarına önemli katkılarda bulunan Türk ya da yabancı uyruklu kişilere, Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul kararı ile “Onursal Üyelik” verilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5.

Üyelikten ayrılmak isteyenler, istifalarını yazılı olarak Yönetim Kuruluna vererek, Dernekten ayrılırlar. Dernek amaçlarına aykırı hareket edenler Genel Kurul Kararı ile Dernekten çıkarılırlar.

Madde 6.

Yıllık aidat ödemeyenler bir sonraki Genel Kurula katılamazlar.

Derneğin Organları

Madde 7.

Derneğin organları a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kuruludur.

Genel Kurul

Madde 8.

Genel Kurul Derneğin aidatlarını ödemiş üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Genel Kurulun olağan toplantıları, üç yıllık aralarla Şubat ayı içinde, Yönetim Kurulun çağrısı ile yapılır. Şube Genel Kurulu tarafından belirlenen iki kişi de Merkez Genel Kuruluna katılır ve şubeyi temsil eder.

Çağrı

Madde 9.

Genel Kurulun olağanüstü toplantısı, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, olağan toplantı usulü ile yapılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği olduğu halde, Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10.

Genel Kurula çağrı için, Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak, üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 11.

Genel Kurul, üyelerinin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Yapılış Usulü

Madde 12.

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları sırasına imza ederek girerler. Toplantı için yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı takiben toplantıyı idare etmek üzere hazır bulunan üyeler arasından bir başkan, iki yazman üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Genel Kurulda kararlar, bulunanların yarısından bir fazla oy ile alınır. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün belgeler ve tutanaklar Yönetim Kuruluna verilir.

Toplantı Gündemi

Madde 13.

Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görülmesi istenen konular ek olarak gündeme alınır.

Toplantı Yeri

Madde 14.

Merkez Genel Kurulunun toplantısı Dernek merkezinin bulunduğu adreste yapılır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15.

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Derneğin yönetim ve denetleme kurullarını seçmek.
 2. Dernek Kurullarını denetlemek, çalışmalarını, bütçelerini, kadrolarını değerlendirmek, aynen ya da değiştirerek kabul etmek, aklamak ya da haklarında yasal kovuşturma açılması yolunda karar almak.
 3. Derneğin maddi yatırımları, kazanç sağlamak amacı ile girişimleri ve harcamaları konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
 5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 6. Dermek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulu

Teşkili

Madde 16.

Derneğin yürütme organı olan Yönetim Kurulu kayıtlı üyeler arasından seçilen 5 asil ve 5 yedek üye olarak Genel Kurlunca gizli oyla seçilen üyelerden oluşturulur. Yönetim Kurulu kendi aralarında Derneğin Başkanını, Başkan Yardımcısını, Genel Sekreterini ve Saymanını seçer. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde sırasındaki ilk yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu yılda en az 6 defa kararlaştırılan günlerde üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıya mazeretsiz üç kez katılmayan üyenin görevine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 17.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Denek tüzüğü uyarınca, derneğin amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.
 2. Gerektiğinde bilimsel komisyonlar, sosyal komisyonlar ve danışma kurulu oluşturulur.
 3. Yönetim Kurulu Başkanı Derneği temsil eder, ancak gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerine temsil yetkisi verebilir.
 4. Yönetim Kurulu Derneğin başarılı çalışmalarını sağlamak için gerektiğinde kalıcı ya da geçici personel çalıştırabilir. Genel Kurulun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla her türlü taşınır-taşınmaz mal satın alma, satma, borçlanma ve çeşitli ödemelerde bulunma yetkisine sahiptir.
 5. Yönetim Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur. Genel Kurula kadar olan sürede derneğin tüzük ve amaçları doğrultusunda ve en etkin bir şekilde çalışmasını denetleme kurulu gözetir. Yönetim Kurulunun yetersizliğini saptaması halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 6. Dernek şubelerinin açılmasına ve şube kurucularına yetki verir.
 7. Ana tüzükte lüzumlu gördüğü değişiklikleri hazırlar ve Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu’nun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 18.

Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Mali Hükümler

Madde 19.

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 • Üye ödentileri: Bu miktarları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 • Dernekçe düzenlenen kongre, kurs, eğlence, temsil, konser, yayınlar ve buna benzer çalışmalardan sağlanan gelirler.
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat toplama yükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Şubelerden aktarılacak gelirler.
Madde 20.

Derneğin paraları Ulusal Bankalardan birine yatırılır. Bankadan para Yönetim Kurulunun yetki vermiş olduğu Yönetim Kurulu üyesinin iki imzası ile çekilebilir.

Madde 21.

Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Kredili mal ve hizmet alımı ya da nakit olabilecek bu borçlanma gelir kaynakları ile karşılanamayacak boyutlarda olamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 22.

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç Denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 23.

Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, aynı zamanda ödeme amiridir.

Şubeler

Madde 24.

Dernek, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye dahilinde şubeler açabilir. Merkez Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yer; en büyük mülkiye amirine yazılı olarak bildirilir. Bu yazıya kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, ikametgahı ve uyruğu ile yetki belgeleri eklenir. Şube kurucusu olabilmek için kişinin şubenin açılacağı yerde an az 6 ay ikamet etmiş olması gereklidir.

Şube Organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Şubelerin olağan Genel Kurulu üç yıllık aralarla Kasım ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve-saatte toplanır. Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek, Denetim Kurulu ise, 3 asil ve 3 yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilir. Seçilen yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında ilk toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman seçer. Şube organlarının görev ve yetkileri merkez Yönetim Kurulu için Madde 17’de 6 ve 7 fıkralar dışında belirtilen görev ve yetkiler gibidir. Dernek şubeleri hakkında da Dernek kanun hükümleri uygulanır. Ancak: 1. Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, mahalli bir gazetede yapılabilir. 2. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını merkez Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirmelidirler. Her şube, yıllık gelirinin % 10’unu, izleyen yılın ilk bir ayı içinde merkeze aktarır.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 25.

Tüzük değişikliği Genel Kurul karan ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 26.

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, Genel Kurul kararıyla tespit edilir. Genel Kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına Genel Kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.